Irodalomjegyzék

Acsai Irén – Majoross Kinga (2003): Konfliktuskezelési stratégiák felmérése a TF hallgatóinak körében. In: Mónus András (szerk. 2005): IV. Országos Sporttudományi Kongresszus. I. kötet, MSTT, Budapest, 312-317.

Alfermann, D. (1993): Soziale Prozesse im Sport. In: Gabler, H.: Einführung in die Sportpsychologie. Bd. 3, Schorndorf.

Allport, G. W. (1985): A személyiség alakulása. Gondolat Kiadó, Budapest.

Atkinson, R. L. – Atkinson R. C. – Smith, E. E. – Bem, D. J.-Nolen – Hoeksema, S. (2001): Pszichológia. 2. kiad. Osiris Kiadó, Budapest.

Ágoston György (1970): Neveléselmélet. Tankönyvkiadó, Budapest.

Bagdy Emőke (1999): Családi szocializáció és személyiségzavarok. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Bakacsi Gyula (1999): Szervezeti magatartás és vezetés. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest.

Bakos Ferenc (1984): Idegen szavak és kifejezések szótára. Akadémia Kiadó, Budapest.

Barkóczi Ilona – Putnoky Jenő (1980): Tanulás és motiváció. Tankönyvkiadó, Budapest.

Barlai Róbert – Torma Kálmán (1984): A tréningcsoportok alkalmazásának néhány hazai tapasztalata a vezetőképzésben. Kézirat.

Bartha Csaba – Tóth János (2005): A labdarúgó edző személyisége. Futball Tréner, 1. sz. 18-21.

Bartha Csaba (2006a): Európai labdarúgó játékvezetők konfliktuskezelési képességeinek vizsgálata. In: Németh Zsolt (szerk.): Az interakció jelentősége a labdarúgásban. PTE TTK Testnevelés- és Sporttudományi Intézet, Pécs, 19-32.

Bartha Csaba (2006b): A játékvezető szakmai teljesítménye és szerepvállalása a mai labdarúgásban. PhD disszertáció, Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF), Budapest.

Bartha Csaba – Majoross Kinga – Puhl Sándor – Hamar Pál (2006): Labdarúgó játékvezetők és játékvezető asszisztensek konfliktuskezelő képességeinek összehasonlító vizsgálata. Alkalmazott Pszichológia, 1. sz. 90-100.

Batta Klára (2002): A tornasport nevelő hatásának empirikus vizsgálata. PhD disszeráció, Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF), Budapest.

Bauman, S. (2006): Csapatpszichológia. Dialóg Campus Kiadó, Budapest – Pécs.

Bábosik István (1971): Személyiség és pedagógia. MTA, Budapest.

Bábosik István (1981): A személyiség irányultságának formálása mint nevelési cél. Magyar Pedagógia, 3. sz. 231-245.

Bábosik István (1982): Személyiségformálás közvetett hatásokkal. Tankönyvkiadó, Budapest.

Bábosik István (1992): A nevelés folyamata és módszerei. Leopárd KK, Budapest.

Bábosik István (1997): A modern nevelés elmélete. Telosz Kiadó, Budapest.

Bábosik István (1999): A nevelés elmélete és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Bábosik István (2003): Alkalmazott neveléselmélet. Okker Kiadó, Budapest.

Bábosik István (2004): Neveléselmélet. Nevelés az Európai Unióban. Osiris Kiadó, Budapest.

Bábosik István – Mezei Gyula (1994): Neveléstan. Telosz Kiadó, Budapest.

Báthory Zoltán (1972): Értékelés a pedagógiában, problémák, prespektívák. Pedagógiai Szemle, 3. sz. 211-220.

Báthory Zoltán – Falus Iván (főszerk. 1997): Pedagógiai Lexikon. I-III. köt. Keraban Kiadó, Budapest.

Becker, G. E. (1981): Lehrer lösen Konflikte. Urban Schwarzenberg, München – Wien – Baltimore.

Becker, G. E. (1988): Lehrer lösen Konflikte. Beltz Verlag, Weinheim und Basel.

Benedek István (1995): Pedagógiai vezetés, a vezetés pedagógiája. Okker Oktatási Iroda, Budapest.

Berei Andor (főszerk. 1962): Új Magyar Lexikon. 4. kötet. Akadémia Kiadó, Budapest.

Bettinghaus, E. P. (1997): A meggyőző kommunikáció. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

Biróné Nagy Edit (szerk. 2004): Sportpedagógia. Kézikönyv a testnevelés és sport pedagógiai kérdéseinek tanulmányozásához. Dialóg Campus Kiadó, Budapest – Pécs.

Bíró Melinda (2007): Tanítási-tanulási stratégiák az általános iskolai úszásoktatásban, különös hangsúllyal az interakciós helyzetekre. PhD disszertáció, Semmelweis Egyetem, Nevelés- és Sporttudományi Doktori Iskola, Budapest.

Blake, R. R. – Mouton, J. S. (1964): Reactions to intergroup competition under win – lose conditions. Management Science, 420-435.

Boulding, K. (1962): Conflict and Defense. Harper and Row, New York.

Buda Béla (1980): Az empátia – a beleélés lélektana. Gondolat Kiadó, Budapest.

Budavári Ágota (2007): Sportpszichológia. Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest.

Cameron, K. S. – Whetten, D. A. (1984): A model for teaching management skills. Organisational Teaching Journal, 8. sz. 21-27.

Cameron, K. S. – Whetten, D. A. (1991): Developing management skills. Harpercollins College Div, New York.

Carver, C. S. – Scheier, M. F. (1998): Személyiség-pszichológia. Osiris, Budapest, 9. fejezet, 222-232.

Caselmann, C. (1949): Wesenformen des Lehrers. Stuttgart.

Coleman, P. T. – Deutch, M. – Marcus E. C. (2014): The Handbook of Conflict Resolution.

Theory and Practise. Jossey-Bass.

Coser, L. A. (1967): Continuities in the study of social conflict. The Free Press, New York.

Covey, S. R. (1992): Principle - Centered Leadership. Simon & Schuster, New York.

Cseh-Szombathy László (1985): A házastársi konfliktusok szociológiája. Gondolat Kiadó, Budapest.

Cseh-Szombathy László (1994): A konfliktus fogalma. In: Győryné Beregszászi Sára – Sz. Balogh Mária (szerk.): Feszültség és konfliktusok az iskolában. Szöveggyűjtemény. KLTE, Debrecen, 8-31.

Csepeli György (1997): Szociálpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest.

Dahrendorf, R. (1959): Class and Class Conflict. In: Industride Society. University Press, Standford.

de Bono, E. (1985): Conflicts (A Better Way to Resolve Them.). Penguin Books, London.

Deutsch, M. (1973): The resolution of conflict. Yale University Press, New Haven.

Dewey, J. (1978): A nevelés jellege és folyamata. Tankönyvkiadó, Budapest.

Dombi Alice (2005): Tanári minta – mintatanár. (3. bőv. kiad.) APC Stúdió, Gyula.

Domschitz Mátyás: (2001): Iskola – szülő konfliktus kezelése külső segítséggel. Új Pedagógiai Szemle, 6. sz. 88-99.

Dögei Ilona (1988): Tizenévesek iskolai illetve tanár-tanuló konfliktusai. Szociológia, 3. sz. 327-342.

Fercsik Erzsébet – Raátz Judit (2006): Kommunikáció és Nyelvhasználat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Filley, A. C. (1975): Interpersonal Conflict Resolution. Illinois, Glenview, Scott, Foresman.

Fináczy Ernő (1995): Elméleti pedagógia. OPKM. Budapest.

Fink, C. F.: (1968) Some conceptual difficulties in the theory of social conflict. Journal of Conflict Resolution, 12. évf. 412-445.

Flanders, N. A. (1970): Analysis of teaching behavior. Reding M. A., Addison – Weslay.

Földes Petra – Hadházi Lívia (2006): Szemtől szembe. Egy konfliktuskezelő módszer az iskolai gyakorlatban. In: Tanári létkérdések. Kézikönyv gyakorló pedagógusoknak, osztályfőnököknek. RAABE Kiadó, Budapest.

F. Várkonyi Zsuzsa (1999): Tanulom magam. Studium Effektive Kiadó, Budapest.

Galicza János (1981): Tekintély és alkotás a pedagógus munkájában. Tankönyvkiadó, Budapest.

Gáspár László (1998): Neveléselmélet. Okker Kiadó, Budapest.

G. Donáth Blanka (1977): A tanár – diák kapcsolatról. Tankönyvkiadó, Budapest.

Gloeckel, H. (1982): Konflikte im Schulischen Zusammenleben. Unterricht und Erziehung, 3. sz. 5-10.

Goldman, A. E. – McDonald, S. S. (1989): The Group Depth Interview: Principles and Practices. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Gombocz Gábor – Gombocz János (1999): A nevelő – nevelt viszony néhány jellegzetessége a sportban. Sporttudomány, 1. sz. 16.

Gombocz János (2001): Sportpedagógiai problémák a gyermeklabdarúgásban. In: Mónus András (szerk.): Új kihívások a gyermeklabdarúgásban. Gyermeklabdarúgás IV. Fair Play Sport Bt., Budapest, 24-28.

Gombocz János (2002): Sport és nevelés. In: Göltl Béla (szerk.): Labdarúgás lépésről lépésre. MSTT, Budapest, 15-37.

Gombocz János (2004): A testnevelő tanár és az edző pedagógiai szerepe. In: Biróné Nagy Edit (szerk.): Sportpedagógia. Kézikönyv a testnevelés és sport pedagógiai kérdéseinek tanulmányozásához. Dialóg Campus Kiadó, Budapest – Pécs, 147-172.

Gordon, Th. (1989, 1994): T. E. T. A tanári hatékonyság fejlesztése. Gondolat Kiadó, Budapest.

Griffin, E. M. (2003): Bevezetés a kommunikáció elméletébe. Harmat Kiadó, Budapest.

György Júlia (1978): A nehezen nevelhető gyermek. Medicina Kiadó, Budapest.

Hajduné László Zita (2015a): Tehetséggondozó programok alternatíváinak bemutatása és alkalmazásának lehetősége az iskolai testnevelés és sport területén. In: Torgyik Judit (szerk.) Százarcú pedagógia. International Research Institute, Komárno, 509-513.

Hajduné László Zita (2015b): A fair play szellemisége, mint a sport sajátos értéktöbblete. In: 6. Báthory-Brassai Konferencia (BBK): Kárpát-medencei Versenyképesség. Óbudai Egyetem, Budapest.

Harsányi László (2000): Edzéstudomány I. Dialóg Campus Kiadó, Budapest – Pécs.

Harsányi László (2001): Edzéstudomány II. Dialóg Campus Kiadó, Budapest – Pécs.

Hoffman, M. L. (1991): Empátia, társas kogníció és morális cselekvés. In: Kulcsár Zsuzsanna (szerk.): Morális fejlődés, empátia és altruizmus. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.

Horányi Özséb (1999): A kommunikációról. In: Béres Imre – Horányi Özséb (szerk.): Társadalmi kommunikáció. Osiris Kiadó, Budapest.

Horney, K. (1945): Our inner conflicts: A constructive theory of neurosis. W.W. Norton, New York.

Horváth László – Prisztóka Gyöngyvér (2005): A sportpedagógia és sportpszichológia alapkérdései. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza.

Horváth László – Schmercz István (1998): A sportpedagógia és sportpszichológia alapkérdései. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza.

Horváth-Szabó Katalin (1997): Az iskolai konfliktusokról. In: Mészáros Aranka (szerk.): Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.

Horváth-Szabó Katalin – Vigassyné Dezsényi Klára (2001): Az agresszió és kezelése. Tanári kézikönyv. Szociális és Családügyi Minisztérium, Budapest.

Hunyady Györgyné – M. Nádasi Mária – Serfőző Mónika (2006): „Fekete pedagógia”. Értékelés az iskolában. Argumentum Kiadó, Budapest.

Hurrelmann, K. (1990): Einführung in die Sozialisationstheorie. Beltz GmbH, Weinheim/Basel.

Imre Sándor (1995): Neveléstan. OPKM, Budapest.

Jeske, W. (1981): Konfliktfeld Schule. Pedagogischer Verlag, Düsseldorf.

Johnson, D. W. (1981): Reaching out. 2nd ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Kis Jenő (1980): A pedagógia elméleti alapjai. Tankönyvkiadó, Budapest.

Klineberg, O. (1954): Social Psychology. Henry Holt and Company, New York.

Klein Sándor (2001): Vezetés- és szervezetpszichológia. SHL Hungary Kft., Budapest.

Klein Sándor – Farkas Katalin (1989): Mennyire sért? Tanárok és tanárjelöltek véleménye pedagógiai konfliktusszituációkról. Módszertani füzetek 25. Csongrád Megyei Pedagógiai Intézet, Szeged.

Konczosné dr. Szombathelyi Márta (2007): Kommunikációs ismeretek. UNIVERSITAS-GYŐR Kht., Győr.

Kormosné Acsai Irén (1984): Kísérlet a testnevelő tanár személyiségének pedagógiai – pszichológiai vizsgálatára. (Módszertani előtanulmány). TF közleményei, 1. sz. 99-107.

Kormosné Acsai Irén (1985): Konfliktushelyzetek kiértékelési technikáinak összehasonlító vizsgálata. TF közleményei, 3. sz. 47-61.

Koustelios, A. D. – Bagiatis, K. (1997): The Employee Satisfaction Inventory (ESI): Development of a scale t omeasure satisfaction of Greek employees. Educational and Psychological Measurement, 57. sz. 469-476.

Kósáné Ormai Vera (1990): Kölcsönös tisztelet és megértés a tanár-diák kapcsolatban. Nev. 26. évf. 1-2. sz. 43-46.

Kriesberg, L. (1973): The Sociology of Social Conflicts. Prentice Hall, Englewood Cliffs.

Kuzmina, N. V. (1963): A pedagógiai képességek kialakulása. Tankönyvkiadó, Budapest.

Kvale, S. (2005): Az interjú. Bevezetés a kvalitatív kutatás interjútechnikáiba. Jószöveg Műhely Kiadó, Budapest.

Lajkó Károly (2002): A stresszcsökkentő viselkedés. Medicina Könyvkiadó, Budapest.

Lappints Árpád (szerk. 2002): Érték és nevelés. Szöveggyűjtemény. Comenius Bt., Pécs.

Lazarus, R. S. – Folkman, S. (1984): Stress, appraisal and coping. Springer, New York, 117-180.

László János (1998): Szerep, forgatókönyv, narratívum. Scientia Humana Kiadó, Budapest.

Leimdorfer Tamás (1992): Nem mese ez. Konfliktusmegoldás csoportmunkában. Megyei Pedagógiai Intézet, Szolnok.

Leymann, H. (1990): Mobbing and psychological terror at workplaces. Violence and Victims, 5. sz. 119-126.

Lewin, K. (1972): Mezőelmélet a társadalomtudományokban. Gondolat Kiadó, Budapest.

Lewin, K. (ford.: Illyés Sándor, Mérei Ferenc, 1975): Csoportdinamika. Válogatás Kurt Lewin műveiből. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

Liskó Ilona (1990): Spontán szocializációs folyamatok az iskolában. Kézirat. Siófok.

Luthans, F. – Rosenkrantz, S. A. – Henessey, H. W. (1985): What do successful managers really do? An observation study of managerialactivities. Journal of Applied Behavioral Science, 21. sz. 255-270.

Majó Ádám (2009): Edzői konfliktusok a labdarúgó játékosaik szemszögéből. XXIX. Országos Diákköri Konferencia, Testnevelés- és Sporttudományi Szekció, Sopron.

Makszin Imre (2002): A testnevelés elmélete és módszertana. Dialóg Campus Kiadó, Budapest – Pécs.

Management Decision Making. Tutor Guide (1996). University of Humberside In: Ternovszky Ferenc (2000): Nemzetközi vezetési és szervezési ismeretek. Szókratész Külgazdasági Akadémia Kiadó, Budapest.

Martens, R. (2004): Successful coaching. 3rd. ed. Human Kinetics, Australia, Canada, Europe, New Zealand, United States.

Mason, J. (2005): Kvalitatív kutatás. Jószöveg Műhely Kiadó, Budapest.

Mastenbroek, W. F. G. (1991): Konfliktusmenedzsment és szervezetfejlesztés. KJK, Budapest.

Mayo, E. (1945): Hawthorne és a Western Electric Company. In: Hideg Péter (szerk. 1999): Szociológiatörténeti olvasókönyv. Janus Pannónius Tudományegyetem, Pécs.

McCaffery, G. (2001): Managing serious situations. Football refree, 10. sz. 13-17.

Mérei Ferenc (1971): Közösségek rejtett hálózata. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

Mérei Ferenc (1996): Közösségek rejtett hálózata. Osiris Kiadó, Budapest.

Mérei Ferenc – Binet Ágnes (1997): Gyermeklélektan. Gondolat – Medicina Kiadó, Budapest.

Mészáros Aranka (szerk. 2007): Kommunikáció és konfliktusok kezelése a munkahelyen. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.

Mihály Ildikó (2003): Az iskolai terror természetrajza. Új Pedagógiai Szemle, 9. sz. 75-80.

Mihály Ottó (1999): Az emberi minőség esélyei. Okker – Iskolafejlesztési Alapítvány, Budapest.

Moore, C. W. (1992): The mediation process: Practical strategies for Resolving Conflict. Jossey - Bass, San Francisco.

Nagy György (1973): Sport és pszichológia. Sport Kiadó, Budapest.

Nagy József (1996): Nevelési kézikönyv személyiségfejlesztő pedagógiai programok készítéséhez. Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged.

Nagy József (2002): XXI. század és nevelés. Osiris Kiadó, Budapest.

Nagykáldi Csaba (1998): A sport és testnevelés pszichológiai alapjai. Computer Arts Bt., Budapest.

Nagyné Kovács Ildikó (1980): Sportpedagógia. TF Továbbképző Intézet, Budapest.

Nádori László (1972, 1981): Az edzés elmélete és módszertana. Sport Kiadó, Budapest.

Nádori László (1991): Az edzés elmélete és módszertana. MTE, Budapest.

Nádori László (1995): Sportelmélet és módszertan. JPTE, Testnevelés- és Sporttudományi Intézet.

Nádori László (2005): Edzés, versenyzés címszavakban. Dialóg Campus Kiadó, Budapest – Pécs.

Neubauer, W. (1992): Zur Begriffbestimmung von Konflikt. In: Gampe, H. – Neubauer, W.– Knapp, R.: Konflikte in der Schule. Möglichkeiten und Grenzen koperativer Entscheidungsfindung. Luchterhand Verlag, Neuwied, Kriftel, Berlin.

Németh Zsolt (2003): Edzői vezetési stílusok vizsgálata az interakció tükrében az utánpótláskorú labdarúgó csapatoknál. In: Mónus A. (szerk.): IV. Országos Sporttudományi Kongresszus II. Budapest, MSTT, 234-237.

Németh Zsolt – Danné Varga Tünde (2003): Currency and popularity of football for young ladies of 10-18 years. In: Müller, E. – Schwameder, H. – Zallinger, G. – Fastenbauer, V. (edts.): 8th ECSS Salzburg, Book of Abstract, 419.

Németh Zsolt (2005a): Labdarúgó edzők konfliktuskezelő kultúrájának vizsgálata. Magyar Sporttudományi Szemle, 6. évf. 23. sz. 40.

Németh Zsolt (2005b): Az edző és a játékosok közötti konfliktusok kezelésének jelentősége. In: Németh Zsolt (szerk.): Az interakció jelentősége a labdarúgásban konferenciakötet. Pécsi Tudományegyetem TTK Testnevelés- és Sporttudományi Intézet, Pécs, 43-60.

Németh Zsolt (2006a): Konfliktus megoldási javaslatok labdarúgók csapatalakítási folyamatában. „A sport és tudomány napja” konferenciakötet. PTE TTK TSTI, Pécs, 43-55.

Németh Zsolt (2006b): A csapatalakítás közben adódó konfliktushelyzetek pedagógiai, pszichológiai háttere az utánpótláskorú labdarúgó csapatoknál. 36. Mozgásbiológiai konferencia konferenciakötet. MTE, Budapest, 19.

Németh Zsolt (2006cszerk.): Az interakció jelentősége a labdarúgásban konferenciakötet. PTE TTK Testnevelés- és Sporttudományi Intézet, 76.

Németh Zsolt (2006d): A study of the conflict management culture of football players World Congress of Performance Analysis of Sport 7, Book of Abstracts, 47.

Németh Zsolt (2006e): A Stady of the Causes and Solutions of the Conflicts int the Interactions between the Football Coaches of Junior Players and their Parents. In: Hoppeler, H. – Reilly, T. – Tsolakidis, E. – Gfeller, L. – Klossner S. (edts.): 11th ECSS Lausanne, Book of Abstract, Sportverlag Strauss, Cologne, 388.

Németh Zsolt (2007a): Testnevelés szakos hallgatók konfliktuskezelési képességeinek vizsgálata. In: Bendiner Nóra (szerk.): „Tudomány a Sportoló Nemzetért” Konferenciasorozat 2007, Előadáskivonatok, MSTT, Budapest, 30.

Németh Zsolt (2007b): Konfliktuskezelési stratégiák vizsgálata végzős testnevelés szakos hallgatók körében. Magyar Sporttudományi Szemle, 8. évf. 31. sz. 35.

Németh Zsolt (2010): Considering the Methodology of Research on Conflict Management Strategies in Physical Education and Sport Sciences. 3 rd International Conference for Theory and Practice in Education. Intercultural Communication, Multicultural Education. Book of Abstracts 93.

Németh Zsolt (2011a): A gyermeklabdarúgásban dolgozó edzők konfliktuskezelő stratégiái. V. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia. Absztrakt Könyv 43.

Németh Zsolt (2011b): Az edző – játékos – szülők közötti nézeteltérések kezelése a labdarúgásban. Magyar Sporttudományi Szemle, 12. évf. 46. sz. 60-61.

Németh Zsolt (2011c): Konfliktusterek a labdarúgó edző – játékos – szülő kapcsolat interakcióiban. Magyar Edző, 3. sz. 52.

Németh Zsolt (2011d): Az utánpótlásban dolgozó labdarúgó edzők konfliktuskezelő kultúrájának mintázata. PhD disszertáció, PTE „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola, Pécs.

Németh Zsolt (2014): The Pattern of the Conflict Managing Culture of Junior Class Football Coaches. In: De Haan, A. – De Ruiter, C. J. – Tsalokidis, E. (szerk.): 19th annual Congress of the European College of Sport Science: Book of Abstracts. 201.

Németh Zsolt (2015a): Konfliktusterek a testnevelő tanár – diák kapcsolat interakcióiban. In: 45. Mozgásbiológiai Konferencia előadás kivonatok. 25.

Németh Zsolt (2015b): Testnevelő tanárok konfliktuskezelő stratégiáinak mélyinterjús vizsgálata. Magyar Sporttudományi Szemle, 16. évf. 62. sz. 49-50.

Németh Zsolt (2015c): Study of PE teachers’ conflict management strategies. In: Radmann, A. – Hedenborg, S. – Tsolakidis, E. (szerk): 20th annual Congress of the European College of Sport Science: Book of Abstracts. 129.

Ntomali, S. – Argyrakis, P. – Kaloupsis, S. – Koustelios, A. – Diafas, V. (2010): Role conflict, Role ambiguity and job satisfaction of the employees for the oliympic rowing regatta. In: Korkosuz, F. – Ertan, H. – Tsolakidis, E. (edtrs.): Book of Abstracts. 15th Annual Congress of the European College of Sport Science. Antalya/Turkey.

Ogilvie, B. C. – Tutko, T. A. (1966): Problem Athletes and How to Handle Them. Pelhalm Books, London.

Papp Gábor (1986): Etikai tartalmú értékorientációk hatása iskolai tanulók esetében, sporttal kapcsolatos magatartásokra. Doktori értekezés, Pécs.

Pat, M. (2001): Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument. Profile and interpretive report. Profile Copyright 1974, 2001 by Xicom, Incorporated. Xicom, Incorporated is a subsidiary of Consulting Psychologists Press, Inc.

Pataki Ferenc (szerk. 1980): Csoportlélektan. Gondolat Könyvkiadó, Budapest.

Pretty, J. N. – Guijt, L. – Scoones, L. – Thompson, J. (1995): A trainer’s Guide for Participatory Learning and Action, London.

Primecz Henriett (1999): A vezetés – szervezés alapjai. Comenius Bt., Pécs.

Prisztóka Gyöngyvér (1998): Testneveléselmélet. Dialóg Campus Kiadó, Budapest – Pécs.

Rahim, M. A. – Mager, N. R. (1995). Confirmatory Factor Analysis of the Styles of handling interpersonal Conflict: First – Order Factor Model and Its Invariance across Groups. Journal of Applied Psychology, 80. évf. 1. sz. 122-132.

Ranschburg Jenő (1977): Félelem, harag, agresszió. Tankönyvkiadó, Budapest.

Rétsági Erzsébet (2001): Kézikönyv a testnevelés tanításához. Dialóg Campus Kiadó, Budapest – Pécs.

Rheinberg, F. – Fries, S. (Hrsg. 1998): Förderung der Lernmotivation: Ansätze, Strategien und Effekte. Psychologie in Erziehung und Unterricht, 44. 168-184.

Rogers, C. (1973): Entwicklung der Persönlichkeit. Klett Verlag, Stuttgart.

Rókusfalvy Pál (1981): Sportpszichológia. Sport Kiadó, Budapest.

Rókusfalvy Pál (1986): A sport és testnevelés pszichológiája. Tankönyvkiadó, Budapest.

Rousseau, J. J. (1957): Emil avagy a nevelésről. Tankönyvkiadó, Budapest.

Rubin J. Z. – Pruitt D. G. – Kim S. H. (1994): Social conflict: Escalation, statemate and settlement. Mc.Graw-Hill, New York.

Rudas János (1990): Önismereti csoportok: elmélet, módszer, gyakorlatok. Gondolat Könyvkiadó, Budapest.

Sacks, J. (2004): The dignity of difference: how to avoid the clash of civilizations. Continuum London – New York.

Salter, A. (1949): Conditional reflex therapy. Creative Age, New York.

Sartre, J.-P. (1943, 2006): A lét és semmi. L’Harmattan Kiadó, Budapest.

Schleicher Nóra (2007): Kvalitatív kutatási módszerek a társadalomtudományokban. BKF jegyzet. Századvég Kiadó, Budapest.

Schreiner, G. – Sowa, A. (1977): A tanári magatartás alakulása fegyelmi konfliktusokban. A szociálintegratív verbalizmus konstruktív meghaladása. In: Kósáné Ormai V. (szerk. 1985): A pedagógus. Tankönyvkiadó, Budapest.

Schwartz, R. M. (1994): The Skilled Facilitator. Jossey – Bass Publishers, San Francisco.

Scipione, P. A. (1994): A piackutatás gyakorlata. Springer Hungarica Kiadó Kft, Budapest.

Seidman, I. E. (1991): Interviewing as qualitative research. Teachers College, New York.

Selye János (1964): Életünk és a stressz. Akadémia Kiadó, Budapest.

Selye János (1983): Stressz distressz nélkül. Akadémia Kiadó, Budapest.

Siklaki István (2006): Vélemények mélyén. A fókuszcsoport módszer a kvalitatív kutatás alapmódszere. Kossuth Könyvkiadó, Budapest.

Slavin, M. O. – Kriegman, D. (1992): The adaptive design of the human psyche: psychoanalysis, evolutionary biology, and the therapeutic process. Guilford, New York.

Smetana, J. G. (1994): Parenting styles and beliefs about parental authority. In: Smetana, J.G. (ed.) Beliefs about parenting: Origins and developmental implications. San Francisco, Jossey-Bass Inc., 21-37.

Somlai Péter (1997): Szocializáció. Corvina Kiadó, Budapest.

Sorenson, H. (1964): Psychologie in Education. Mc. Graw – Hill, New York.

Spinelli, E. (2005): The Interpreted World. Sage Publications Ltd., 2nded., London.

Stewart, C. (1994): Parents and coaches: Expectations, attitudes and communications. Physical Educator, Vol. 51. Fall.

Stuller Gyula (1984): Sportpszichológia. TF Továbbképző Intézet, Budapest.

Stuller Gyula (1992): A pedagógia és a sportpedagógia alapjai. OTSH, Budapest.

Szabó Éva (2006): Szeretettel és szigorral. Akadémia Kiadó, Budapest.

Szabolcs Éva (2001): Kvalitatív kutatási metodológia a pedagógiában. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.

Szatmári Zoltán (2003): Végzős testnevelés szakos hallgatók konfliktusmegoldó képességeinek vizsgálata egy testnevelő tanári szerepjáték tükrében. In: Mónus András (szerk. 2005): IV. Országos Sporttudományi Kongresszus II. kötet. MSTT, Budapest, 122-126.

Szatmári Zoltán (2006): Szegedi testnevelés szakos hallgatók probléma- és konfliktuskezelése a nevelési stílusok tükrében. PhD disszertáció, Pannon Egyetem, Interdiszciplináris Bölcsészet- és Társadalomtudományok Doktori Iskola, Veszprém.

Szatmári Zoltán (2007): Konfliktusmegoldó stratégiák a testnevelésben és a sportban. In: Bendiner Nóra (szerk.): „Tudomány a Sportoló Nemzetért” Konferenciasorozat. Előadáskivonatok. MSTT, Budapest.

Szatmári Zoltán – Katona Zsolt – Vass Miklós (2004): A konfliktusmegoldó képesség hátterének vizsgálata általános iskolai tanulók körében. Iskolakultúra, 2004. 8. sz. 56-64.

Szekszárdi Ferencné (1987): Konfliktusok az osztályban. Tankönyvkiadó, Budapest.

Szekszárdi Júlia (1994a): Konfliktusok. Iskolapolgár Alapítvány, Budapest.

Szekszárdi Júlia (szerk. 1994b): Konfliktuspedagógiai szöveggyűjtemény. Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém.

Szekszárdi Júlia (1995): Utak és módok. Pedagógiai kézikönyv a konfliktuskezelésről. Iskolafejlesztési Alapítvány – Magyar ENCORE

Szekszárdi Júlia (szerk. 1996): Konfliktuskezelési szöveggyűjtemény. Budapest.

Szekszárdi Júlia (2001): A konfliktuskezelés gyakorlata. Új Pedagógiai Szemle, 5. sz. 86-103.

Szekszárdi Júlia (2002): Konfliktusok pedagógiája. Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém.

Szekszárdi Júlia – Horváth Attila – Buda Marianna – Simonfalvi Ildikó (2000): A serdülők erkölcsi szocializációja. (Útkeresés a labirintusban.) Magyar Pedagógia, 100. évf. 4. sz. 473-498.

Székely György (1995): Győzelem vesztesek nélkül. Érdekalapú konfliktuskezelési ismeretek. 3K Alapítvány, Budapest.

Szitó Péter (2010): Egy sportág bemutatása sajátos nézőpontból. Kommunikáció a labdarúgó csapaton belül. Szakdolgozat, Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, Piliscsaba.

Szőke-Milinte Enikő (2004): Pedagógusok konfliktuskezelő kultúrája. Új Pedagógiai Szemle, 1. sz. 26-39.

Szőke-Milinte Enikő (2006): Konfliktuskezelés és pedagógusmesterség: A pedagógusok kríziskommunikációjának fejlesztése. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest.

Taylor, A. H. – Daniel, J. V. – Leith L. – Burke, R. J. (1990): Perceived stress, psychological burnout and paths to turnover intentions among sport officials. Journal of Applied Sport Psychology, 2. sz. 84-97.

Ternovszky Ferenc (2000): Nemzetközi vezetési és szervezési ismeretek. Szókratész Külgazdasági Akadémia, Budapest.

Thomas, K. W. (1976): Conflict and conflict management. In: Dunnette MD (ed.): Handbook of Industrial and Organizational Psychology. Rand McNally, Chicago.

Thomas, K. W – Kilmann, R. H. (1974): Thomas-Kilmann conflict mode instrument. New York: Xicom.

Tóvári Ferenc – Prisztóka Gyöngyvér (2012): Az alternativítás és integráció témakörének oktatási lehetőségei a testnevelő tanárképzésben: Népegészségügyi Képző-és Kutatóhelyek Országos Egyesületének VI. Konferenciája. Népegészségügy, 90. évf. 3. sz. 174-175.

Tóvári Ferenc – Prisztóka Gyöngyvér (2013): Esélyek, lehetőségek az integrált iskolai testnevelés megvalósíthatóságára. In: Karlovitz J T, Torgyik J (szerk.): Vzdelávanie, výskum a metodológia = Oktatás, kutatás és módszertan: Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia. International Research Institute, Komárno, 115-122.

Ungárné Komoly Judit (1978): A tanító személyiségének pedagógiai-pszichológiai vizsgálata. Akadémia Kiadó, Budapest.

Vajda Zsuzsanna (2000): Kellemes és kellemetlen kötelességeink. A jutalmazás és büntetés hatása a viselkedésre. In: Tanári létkérdések. 33. kötet, Raabe Kiadó, Budapest, 1–24.

Van de Vliert, E. (1997): Complex Interpersonal Conflict Behavior: Theoretical Frontiers. Psychology Press, UK.

Vass Miklós (2005): A pedagógiai folyamat jellemzői a sportban. In: Horváth László – Prisztóka Gyöngyvér (szerk.): A sportpedagógia és sportpszichológia alapkérdései. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 69-111.

Vass Nikolett (2009): Ellen-TÉT. Az iskolai konfliktusokkal kapcsolatos különböző nézőpontok vizsgálata: az ismeretek, a tapasztalatok és a szemléletmód feltárása. Szakdolgozat, PTE Bölcsészettudományi Kar, Pécs.

Vicsek Lilla (2006): Fókuszcsoport. Elméleti megfontolások és gyakorlati alkalmazás. Osiris Kiadó, Budapest.

Wagner János (2001): Konfliktuskezelés a szervezetben. In: Klein Sándor (2001): Vezetés és szervezetpszichológia. SHL Hungary Kft., Budapest, 509-534.

Wheeler, T. (1995): Name, claim, reframe, aim, don’t blame. Colombus, OH: Commission on DisputeResolution and Conflict Management.

Whetten, D. – Cameron K. S. – Woods, M. (1994): Developing Management Skills for Europe. 2nd Ed. Addison – Wesley Publishing Company, Harlow, England.

Zrinszky László (1993): Bevezetés a pedagógiai kommunikáció elméletébe. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Zrinszky László (2006): Neveléselmélet. Műszaki Kiadó, Budapest.

Online források

Barton, C. – Stewart, C. (2004): Parental expectations of coaches: Closing the communication gap.
http://www.sweatpit.com/forum/ubbthreads.php?ubb=par_exp [2015.09.16.]

Blake, R. R. – Mouton, J. S. (1964): The Managerial Grid: The Key to Leadership Excellence. Gulf Publishing Co., Houston.
http://en.wikipedia.org/wiki/Managerial_Grid_Model#The_model [2010.12.02.]

Coffin K. (2010): Parent – coach conflicts.
http://thebeacon.net/columns/coffins-corner/2795-parent-coach-conflicts [2011.01.10.]

Csernyus László: A család (fogalma, funkciói, konfliktuskezelés a családban). http://www.ofi.hu/tudastar/iii-hogyan-nevelunk/csernyus-laszlo-csalad [2011.03.03.]

Foster, P. S. (2009): Evaluation of conflict between high school athletic coaches and parents. Dissertation. Northcentral University, USA.
http://www.grin.com/en/doc/234456/evaluation-of-conflict-between-high-school-athletic-coaches-and-parents [2011.01.10.]

Fülöp Márta (2010): A versengés különböző mintázatai: együttműködő versengés. http://www.youtube.com/watch?v=DY8l9rgqQ5Q [2011.01.10.]

Hammer Ágnes: Konfliktus. Mi is az a konfliktus.
http://www.lemma-coaching.hu/konyvtar/coaching-konyvtar/konfliktus [2011.09.16.]

Hedstrom, R. A. (2009): Coaching Through Conflict: Effective Communication Strategies.
http://www.appliedsportpsych.org/resource-center/resources-for-coaches/coaching-through-conflict-effective-communication-strategies/ [2011.02.03]

Kraybill, R. S. (2005): Kraybill Conflict Style Inventory.
http://en.wikipedia.org/wiki/Kraybill_Conflict_Style_Inventory [2011.02.03]

Németh Zsolt (szerk. 2015d): A sportjátékok oktatásának módszertani javaslatai. PTE TTK Sporttudományi és Testnevelési Intézet, Pécs.
http://tamop-sport.ttk.pte.hu/tananyagfejlesztes/sportjatekok-oktatasa [2015.05.03]

Pavlovic, S. (2004): Coaching Tips on Dealing with Parents.
http://www.scoremorehoops.com/Free_Coaching_resources/Coaching%20Tips%20on%20Dealing%20With%20Parents.pdf [2011.01.10.]

Sale, A. (2010): Parents cause tension conflict for coaches and-players. http://
www.granitebaygazette.com/2010/02/12/parents-cause-tension-conflict-for-coaches-and-players/ [2011.01.10]

Stewart, C. (2005): Coaches Are From Earth... Parents Are Out of This World!
http://www.coachesinfo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=308:coaches-are-from-earth&catid=91:general-articles&Itemid=170 [2011.01.10.]

Sztárayné Kézdi Éva: Kutatásmódszertan és prezentációkészítés. 5. rész: Kvalitatív módszerek.
http://igyk.pte.hu/files/tiny_mce/File/kari_projektek/informaciotudaservenyesules/tananyagok/1_alprojekt/KM/05_kutatasmodszertan5_kvalitativ_modszerek.pdf [2015.05.10.]

« Előző fejezet Tartalomjegyzék Következő fejezet »