Irodalomjegyzék

A munka elkészítéséhez felhasznált és az integrált oktatás témaköréhez kapcsolódó tanulmányozásra ajánlott irodalmak jegyzéke

1. Jogszabályok és törvények

A gyermekek jogairól szóló 1991. évi LXIV. törvény

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, módosításokkal egységes szerkezetben.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2006. évi módosítása

A 2003. évi CXXV. törvény - Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

A 2008.évi XXXI. törvény - Az esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatásban történő előmozdításáról

A 2/2005. (III. 1.) OM rendelet - A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról

Az 1998. évi XXVI. törvény - A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról

Az 1997. évi CLIV. törvény - Az egészségügyről

2. Esélyegyenlőségi állásfoglalások és útmutatók

A Gyermekek jogairól szóló Nyilatkozat 1959.

Alapvető Jogok Chartája (Európai Unió, 2000.)

Az Emberi Jogokról szóló Egyetemes Nyilatkozat 1948.

Az Európai Iroda jelentése (Eurydice 2003.)

Az Európai Unió Tanácsának irányelve 2000/78/EC

Az Európai Unió Helios I. programja 1996.

Egyesült Nemzetek Szervezete – Fogyatékosságügyi egyezmény 2006.

Egyesült Nemzetek Szervezete - Egyezmény a fogyatékossággal élő személyek jogairól 2006.

Egyezmény a Gyermekek Jogairól 1989. New York

Egyezmény az Oktatásban Alkalmazott Megkülönböztetés Elleni Küzdelemről 1964.

Európa Tanács – Koherens politika a fogyatékos emberekért R/92/6

Európa Tanács – A fogyatékkal élő személyek társadalmi integrációja 2003.

Európai Unió – Alapvető jogok Chartája 2000

Közoktatási Esélyegyenlőségi Útmutató 2007. 2010.

Madridi Nyilatkozat 2005.

Szabad Iskolákért Alapítvány 2006.

Salamancai Deklaráció 1994.

PISA Programme for International Students Assesment (A tanulói teljesítmények nemzetközi értékelésének programja

3. Könyvek, szakcikkek

A fogyatékkal élő személyek társadalmi integrációja (2003): Válogatás az Európa Tanács dokumentumaiból. Európa Tanács Információs és Dokumentációs Központ. Budapest.

Ainscow, M. (1993): Speciális szükségletek az osztályban. Pedagógiai oktatócsomag. UNESCO-kiadvány. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, Budapest.

Ainscow, M–Tweddle, D.A. (1989): Encouraging Classroom Success. Davaid Fulton Publ., London.

Alexander, Cara–Strain, Phillip S. (1985): (A review of educators attitudes toward handicapped children and the concept of mainstreaming. Psychology in the schools, 15. 3. 390-396.

Allport, G.W. (1998): A személyiség alakulása. Kairosz, Budapest.

Az integráció kihívásai: Sajátos nevelési igényű gyermekek a többségi iskolában. In: Tanári létkérdések. RAABE, 1997. Budapest.

Bacskay Bea–L.Ritók Nóra–Lénárd Sándor–Rapos Nóra (2008): Kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére. Pedagógus-továbbképzési kézikönyv. EDUCATIO Társadalmi Szolg. Közhasznú Társaság, Budapest.

Bakonyi Anna (1995): Irányzatok, alternativitás az óvodai nevelés területén. Tárogató Kiadó, Budapest.

Balla István (2010): Mi lesz a cigánygyerekekkel? www.fn.hu/belfold (letöltés: 2010.08.26)

Baska Gabriella–Nagy Mária–Szabolcs Éva (2001): Magyar tanító (1901) Iskolakultúra könyvek, Pécs.

Baska Gabriella (2006): Történelem és nevelés. ELTE PPK Neveléstudományi Intézet Budapest.

Bábosik István–Baska Gabriella–Schaffhauser Franz (2006): Történelem, társadalom, nevelés. ELTE PPK Neveléstudományi Intézet, Bölcsész Konzorcium HEFOP Iroda, Budapest.

Bánfalvy Csaba (1995): Életminőség a 90-es években. Három társadalomi csoport élet-minőség jellemzői. Budapest.

Bánfalvy Csaba (2000/A): A fogyatékos személyek a családban és a társadalomban In: Várhelyi Krisztina (szerk.) Család és társadalom. Stratek Kiadó, Budapest. 91-96.

Bánfalvy Csaba (2000/B): A fogyatékosok iskoláztatása Magyarországon. In: Gábor Kálmán (szerk.): Társadalmi átalakulás és ifjúság. A szabadság mint esély? Belvedere, Szeged, 131-134.

Bánfalvy Csaba (2005): A fogyatékos gyerekek és az iskolai integrációs törekvések. Fordulópont, 1.

Bánfalvy Csaba (2008): Az integrációs cunami. Tanulmányok a fogyatékos emberek iskolai és társadalmi integrációjáról. ELTE Eötvös Kiadó Kft., Budapest.

Báthori Béla (1994): A testnevelés elmélete és módszertana. Budapest. 61.

Báthory Zoltán (1997): Tanulók, iskolák – különbségek. Egy differenciált tanulásszervezés vázlata. OKKER Kiadó, Budapest.

Benkő Zsuzsanna–Lippai László (2004). Kihagyott lépcsőfok? Egy óvodai együttnevelési projekt tanulságai. Új Pedagógiai Szemle, 10.

Berg, Hans Christoph (1994): Iskolaszabadság Európában. Új pedagógiai szemle, 5.

Biklen, Douglas (1985): Achieving the complete school: Strategies for effective mainstreaming. Teachers college press, New York.

Bless, Gerard (1995): A tanulásban akadályozottak integrációja – a szociális, emocionális és értelmi fejlődéssel kapcsolatos hatékonyságkutatás eredményei. In: Csányi Yvonne (szerk.): Együttnevelés – speciális igényű tanulók az iskolában. Az integrált fejlesztés lehetőségei. Iskolafejlesztési Alapítvány – OKI. Budapest.

Borbély Sjoukje–Perlusz Andrea (szerk.) (1995): Fogyatékos gyermekek integrált nevelése hazai kísérletek tükrében. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, Budapest.

Bourdieu, Pierre (1996): Az oktatási rendszer ideologikus funkciója. In: Meleg Csilla (szerk.): Iskola és Társadalom. JPTE TI. Pécs. http://mek.niif.hu/01900/01944/01944.htm#2 (letöltés: 2011.03.03.)

Brávácz Andrea (2006): Az integráció megvalósításának lehetőségei a testi nevelésben. PTE TTK. TSTI, Pécs, Diplomamunka.

Buscaglia, Leo F. (2000): A szeretet. Park Könyvkiadó, Budapest.

Buzás László (1967): Az új iskola pedagógiája. Tankönyvkiadó, Budapest.

Buzás László (1989): A reformpedagógia hatása a hazai nevelésre és oktatásra. Tankönyvkiadó, Budapest.

Chikán Csaba–Józsa Teréz (1994): A fogyatékossággal élő emberek esélyegyenlőségének alapvető szabályai. MEOSZ, Budapest. 343-372.

Chikán Csaba (2001): Esélyegyenlőség, fogyatékosság. Naszály Print Kft., Vác.

Csapó Benő (2002): Az iskolai szelekció hatásának elemzése a képességek fejlődésének számítógépes szimulációja segítségével. Magyar Pszichológiai Szemle, 57. 1. 211–227.

Csányi Yvonne (1983): Hallássérültek integrált oktatása, Gyógypedagógiai Szemle, 4.

Csányi Yvonne (1990): Fogyatékosok integrációja – nemzetközi és hazai kitekintés. Gyógypedagógiai Szemle, 18. 4.

Csányi Yvonne (1993): Az integrálás kialakulásának mozgatórugói. BGGyTF, Budapest.

Csányi Yvonne (1993): Az iskola mindenkié. Pedagógusképző oktatócsomag. BGGyTF. Budapest.

Csányi Yvonne (1993): Együttnevelés. Speciális igényű tanuló az iskolában. Budapest, OKI Iskolafejlesztési Alapítvány.

Csányi Yvonne (1994): Fogyatékosok integrációja – nemzetközi és hazai áttekintés. Gyógypedagógiai Szemle, 1994. 4.

Csányi Yvonne – Zsoldos Márta (1997): Magyar pedagógusok az angliai integrációs oktatási törekvésekről. Egy tanulmányút tapasztalatai. Új Pedagógiai Szemle, 6.

Csányi Yvonne (1999): Fogyatékosok integrált nevelésének kutatása Magyarországon. Gyógypedagógiai Szemle, 2. 103-112.

Csányi Yvonne (2001): A speciális nevelési szükségletű gyermekek és fiatalok integrált nevelése és oktatása. In: Illyés Sándor (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek. Budapest. ELTE BG GYFK, Budapest.

Csányi Yvonne (2001): Adatok az integráció magyarországi helyzetéhez. Gyógypedagógiai Szemle, Különszám 2.

Csányi Yvonne–Perlusz Andrea (2001): Integrált nevelés – inkluzív iskola. In: Báthory Zoltán–Falus Iván (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Tudományos Akadémia Ped. Biz. Gyűjteménye, Osiris Kiadó, Budapest, 314-332.

Csányi Yvonne (2001): Steps towards inklusion in Hungary. European Journal of Special Needs Education, 16. 301-308.

Csányi Yvonne–Fótiné Hoffmann Éva (szerk.) (2003): Inklúziós tanterv és útmutató a Magyarországi pedagógusképzés számára. Oktatási segédanyag.

Csányi Yvonne (2007): Integráció és inklúzió. Nemzetközi és hazai körkép. In: Inkluzív nevelés – A tanulók hatékony megismerése. Sulinova Közoktatás – Fejlesztési és Pedagógus Továbbképzési KHT, Budapest.

Csíkos Csaba (2005): A tudásra vonatkozó tudás pedagógiája. In: Komlóssy Ákos (szerk.): Szegedi Nyári Egyetem Évkönyve, Szeged. 42. 32-38.

Czibere Csilla (2006): Ajánlások sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. Sulinova, Budapest.

Daley, Terrie-Lynn (1979): School integration and the disabled child. Children’s disabilites.

Deák Adrienn (2008): Érvek és ellenérvek a mozgássérültek integrált nevelésével kapcsolatban. Fejlesztő Pedagógia, 6.

Demeter József (2008): Együtt vagy külön? Gondolatok és valós képek az együttnevelésről. Taní-Tani, 2.

Dessent, Tony (1987): Making the ordinary scholl special. England.

Dewey, John (1976): A nevelés jellege és folyamata. Tankönyvkiadó, Budapest.

Dimitriou Szilvia (2008): Integrált/inkluzív oktatásban részesülő fogyatékos tanulók oktatása Magyarországon. Semmelweis Egyetem, Nevelés és Sporttudomány Doktori Iskola, Doktori Értekezés, Budapest.

Dorogi László–Tóvári Ferenc–Kovács T. László (2005): Dán-magyar együttműködés a testnevelés inkluzív oktatásának fejlesztéséért. Iskolai testnevelés és sport, 24.

Esélyegyenlőségi és Fogyatékossági Szabadegyetem http://www.disabilityknowledge.org/dokumentumok.html (letöltés: 2011.03.03)

Fatalin Andrea (2004): A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált neveléséről – szülőknek. Új Pedagógiai. Szemle, 3.

Fejes András (2002): Mozgás, sport, személyiség. Fejlesztőpedagógia. 4-5.

Földes Petra (2003): Speciális szükséglet vagy fogyatékosság? A befogadó pedagógia helye a magyar közoktatásban. Beszélgetés Dr. Csányi Yvonne-nal. Új Pedagógiai Szemle, 1. 67-73.

Forray R. Katalin–Hegedűs T. A (1998): Cigány gyermekek szocializációja, AULA, Budapest, 1998.

Forray R. Katalin (2005): A multikulturális/interkulturális nevelésről. In: Lukács P.–Nagy P. T. (szerk.): Oktatáspolitika. Felsőoktatási Kutatóintézet, Új Mandátum, Budapest, 134-144.

Földvári György (1996): Az emberi és gyermeki jogok dokumentumokban. Scriptores Kiadó, Kaposvár.

Freinet, Célestin (1982): A modern iskola technikája. Tankönyvkiadó, Budapest.

Freinet, Célestin (1994): Pedagógiai alapelvek. Új pedagógiai szemle, 5.

Fröhlich, W. D.(1996): Pszichológiai szótár. Springer Hungarica Kiadó Kft. Budapest.

Gaál Éva (2001): Tanulásban akadályozott gyermekek szegregált és integrált nevelésének jelene és jövője. Gyógypedagógiai Szemle. 1.

Gálné Kucsák Klára (2007): A sötétség vándorai. Turizmus Bulletin, XII/2. 53

Gita Szilvia–Bognár József–Dorogi László–Kalbli Katalin–Riegler Endre (2005): Az integráció helye és szerepe a hazai pedagógiai gyakorlatban. Sporttudományi Szemle, 2.

Golnhofer Erzsébet (1999): Tanárok, gyerekek I. Kézirat, ELTE BTK. Neveléstudományi Tanszék, Budapest.

Golnhofer Erzsébet (1998): A tanuló. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 77-95.

Göllesz Viktor (1996): A gyógypedagógia alapproblémái. Medicina Kiadó, Budapest.

Guggelmann A.(1997): Észrevételek az integráció témájában. Gyógypedagógiai Szemle, 25. 3.

Haeberlin, U. (1991): Die Integration von Lernbehinderten. Verlag Paul Haupt, Bern/Stuttgart.

Halász Gábor (2000/A): A magyar integrációs felkészülés kérdései. Új Pedagógiai Szemle, 6.

Halász Gábor (2000/B): Az oktatás és az európai integráció. Új Pedagógiai Szemle, 4.

Halász Gábor (2004): A sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása. Új Pedagógiai Szemle, 2.

Halász Gábor–Lannert Judit (2003): Jelentés a magyar közoktatásról. Országos Közoktatási Intézet. Budapest.

Halász Gábor (2004): A sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása. Európai politikák és hazai kihívások. Új Pedagógiai Szemle, 54. 2. 28-38.

Hamar Pál–Leibinger Éva–Murányi Eleonóra (2007): Inklúzió – exklúzió – testnevelés. Fejlesztő Pedagógia, 1.

Havas Gábor (2006): Ó, ió, ció, szegregáció. Módszertani segédanyag, www.romapage.hu (letöltés: 2009. 12. 10.)

Havas Gábor–Zolnay János (2010): Mi az igazság az iskolai integrációval kapcsolatban? HVG Hetilap, 10. www.hvg.hu (letöltés: 2010.09.21.)

Havas Gábor (2007): Esélyegyenlőség – deszegregáció. www.magyarorszaholnap.hu (letöltés: 2011.03.12.)

Haris Csaba–Jáki Zsolt (2000): Esélyegyenlőségi törvény és a veszprémi mozgássérültek. Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola. 2000. Veszprém.

Hirzel, E.–Schenker, M.–Bachofen, K.–Gerhard, Th. (1994): Beszámoló egy tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek integrált oktatása témában végzett iskolakísérletről. In: Papp Gabriella (szerk.): Válogatás az integrált nevelés szakirodalmából. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 34-51.

Hoffmann Judit – Mezeiné Dr. Isépy Mária (2006): Gyógypedagógiai alapismeretek. Comenius Kiadó Bt., Pécs.

Hoffmann Rózsa (2010): A magyarokat alaposan meg kell nevelni. Népszava online, (letöltés: 2010. 09. 28.)

Hoffmann Rózsa (2010): Oktatás. Népszabadság. (letöltés: 2010. 04. 08.)

Hortobágyi Katalin (1989): A differenciálás néhány elvi és gyakorlati kérdése. Válogatás a szakirodalomból. Kaposvár.

Horváthné Moldvay Ilona (2001): Az integrált oktatás, mint innovációs folyamat. Fejlesztő Pedagógia, 12. 3.

Horváthné Moldvay Ilona (2005): Attitűdvizsgálat pedagógusok körében az integrált nevelésről. Szegedi Tudományegyetem BTK Pedagógiai Tanszék. Szakdolgozat.

Horváthné Zilahi Ágnes (2007): Integrált nevelés, avagy hatékony tanulást mindenkinek, Új Pedagógiai Szemle, 3.

Hudson, Alan–Clunise-Ross, Graham (1984): A study of the integration of children with intellectual handicaps into regular schools. Australia and New zealand Journal of developmental disabilites. 10. 3. 165-177.

Illyés Sándor (1998): Együtt vagy külön? Kihívás a fogyatékos gyermekek intézményes nevelésében, kihívás a közoktatásban. In: Hoffmann Rózsa (szerk.): Évkönyv a magyar köznevelésről. OM, Budapest. 29-35.

Illyés Sándor (2001): Az eszmény, a törvény, a tradíció és a feltételek a közoktatás újulásában. Új Pedagógiai Szemle, 7-8.

Információk az együttnevelésben, együtt oktatásban részesülő fogyatékos tanulók nevelési, oktatási körülményeinek vizsgálatáról. (2001) Módszertani Lapok. Speciális Pedagógia, 1.

Janza Károlyné (2010): „Együtt az integrációért a sporttal és a művészetekkel” műhelykonferencia előadása. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. 2010. március 31.

Johan Béla (2003): Országos Lakossági Egészségfelmérés. Gyorsjelentés döntéshozóknak. Országos Epidemiológiai Központ, OLEF, Budapest.

Juhász József (1989): Magyar Értelmező Kéziszótár I. kötet. Akadémia Kiadó, Budapest.

K. Nagy Emese (2004): Egy hátránykompenzáló iskolai program (társszerző): Nagy Zita Éva). Új Pedagógiai Szemle, 54.

K. Nagy Emese (2006): Az esélyegyenlőtlenség iskolai kezelése csoportmunkával. Doktori értekezés, Debrecen.

K. Nagy Emese (2007): Elkülönített, de egyenlő, avagy a szegregáció és az integráció kérdése az amerikai és a hazai oktatásban. Tanítás – tanulás 5. 3.

Kagan, Spencer (2001): Kooperatív tanulás. Önkonet Kft., Budapest.

Kereszty Zsuzsa–Nagyné Dr. Kovács Ildikó–Willumsen, John–Janza Károlyné (2010): Siker nélkül nem lehet élni. „Együtt az integrációért a sporttal és a művészetekkel” Konferencia. Megjelent: Köznevelés; 66. 10.

Kelemen Elemér (2003): A PISA vizsgálat eredményeinek közoktatás-politikai konzekvenciái. Új Pedagógiai Szemle, 4.

Kende Anna (2004): Együtt vagy külön? A szegregált iskolarendszer és a speciális oktatási szükségletek Iskolakultúra 14. 1.

Kereszty Zsuzsa–T. Hajabács Ilona (1995): Több út. Alternativitás az iskolázás első éveiben. IFA. Tanítók kiskönyvtára, Budapest.

Kereszty Zsuzsa (1999): Befogadó szemlélet és gyakorlat a tanítóképzésben. In: Uő. (szerk.): Mindenki iskolája: sajátos nevelési szükségletű gyerekek többségi iskolában. IFA-BTF-OM. Budapest. 91-107.

Kerber Zoltán (1999): Pro és Kontra az integrációról – Beszélgetés Kereszty Zsuzsával és Salné Lengyel Máriával. Új Pedagógiai Szemle, 10. 52-61.

Kertesi Gábor–Kézdi Gábor (2005): Általános iskolai szegregáció. Okok és következmények. Közgazdasági Szemle, 4.; 5.

Kertesi Gábor–Kézdi Gábor (2009): Általános iskolai szegregáció Magyarországon az ezredforduló után. Közgazdasági Szemle, 6. 56.

Kézdi Gábor–Surányi Éva (2008): Egy sikeres iskolai integrációs program tapasztalatai. A hátrányos helyzetű tanulók oktatási és integrációs programjának hatásvizsgálata 2005-2007. Educatio, Budapest.

Király Tibor (2001): A testnevelés tanítás módszertana tanítók részére. Dialóg Campus Kiadó, Budapest.

Kolozsváry Judit (2002): Más gyerek, más szülő, más pedagógus. Okker Kiadó, Budapest.

Kókayné Lányi Marietta (2007): Könyv az integrációról. Sulinova, Budapest.

Kovács Andrásné–Novák Valentin (2006): Mozgássérültek a közoktatásban. Új Pedagógiai Szemle, 4.

Kőpatakiné Mészáros Mária–Salné Lengyel Mária (2001): Fogyatékos tanulók helyzete az ezredfordulón, Új Pedagógiai Szemle, 7-8.

Kőpatakiné Mészáros Mária (2003): Befogadó iskolák, elfogadó közösségek. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

Kőpatakiné Mészáros Mária (2004/A): A sajátos nevelési igényű tanulókat integráltan nevelő – oktató intézmények gyakorlata. Új Pedagógiai Szemle, 2. http://epa.oszk.hu/00000/00035/00079/2004-02-be-Kopatakine-Kozben.html (letöltve: 2011.03.03.)

Kőpatakiné Mészáros Mária (2004/B): A befogadás megvalósulása felé. In: Uő. (szerk.): Táguló horizont. Országos Közoktatási Intézet, Budapest. 5-22.

Kőpatakiné Mészáros Mária (2006/A): Specifikumok a sajátos nevelési igényű gyerekek oktatási tartalmaiban. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Kőpatakiné Mészáros Mária (2006/B): Útkeresés. A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, oktatása. In: Csendes Krisztina (szerk.): Kisgyermekek nagy problémák. Raabe, Budapest.

Kőpatakiné Mészáros Mária–Mayer József–Singer Péter (2006): Élethosszig tanulni, de hogyan? Sajátos nevelési igényű tanulók a középfokú iskolákban, Új Pedagógiai Szemle, 10.

Kőpatakiné Mészáros Mária (2008): A küszöbön. Sajátos nevelési igényű gyermekek az óvodákban. Budapest, Fogyatékos személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány.

Kucsák Klára (2009): A sötétség vándorai: a látássérültek turizmusának helyzete és esélyei Magyarországon. Turizmus Bulletin, 12. 2.

Lannert Judit-Mártonfi György (2009): Az oktatási rendszer és a tanulói továbbhaladás. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2009/június.

Lappints Árpád (2002) Érték és nevelés. Comenius, Budapest.

Lányiné E. Ágnes (1993): A külföldi integrációs modellek tanulságai a hazai alkalmazás számára. In: Együttnevelés – Speciális igényű tanulók az iskolában. Iskolafejlesztési Alapítvány. Budapest, OKI. 11-21.

Lázár János (2010): Konferencia az oktatásügy legfontosabb teendőiről. Előadás. 2010. 06. 11. Budapest.

Limberidisz Krisztina (2007): Integrált oktatás a testnevelésben /esélyek, lehetőségek/. PTE TTK. TSTI Diplomamunka.

Locsmándi Alajos (2004): Ahol jó gyereknek lenni. Új Pedagógiai Szemle, 2.

Locsmándi Alajos–Losoncz Mária–Kőpatakiné Mészáros Mária–Vargáné Mező Lilla (2004): Ami a kategóriák mögött van. Sajátos nevelési igény: a látássérülés, a mozgáskorlátozottság, az autizmus, a beszédfogyatékosság, az értelmi fogyatékosság. Táguló horizont – Pedagógusoknak az együttnevelésről. OKI Budapest.

Lovászy László (2006): Szemelvények a fogyatékosság megítélésének történetéből a 17. századtól napjainkig . Kapocs, 24 5. 3. http://fogyat77.socio.mta.hu/szakanyagok_bibliografiaja/ (letöltés: 2011.03.03.)

Lynas, Wendy (1997): Az integráció elősegítése hallássérült gyermekek oktatása terén, az angol tapasztalat. In: Gyógypedagógiai Szemle, 2.

M. Nádasi Mária (1986): Egységesség és differenciáltság a tanítási órán. Tankönyvkiadó, Budapest.

M. Nádasi Mária (2007): Adaptivitás az oktatásban. ELTE Eötvös Kiadó Kft., Budapest.

Makszin Imre (2007): A testnevelés elmélete és módszertana. Dialóg Campus Kiadó, Budapest.

Martonné Tamás Márta (2006): Integráció és inklúzió. Fejlesztő módszerek a közoktatásban. Trefort, Budapest.

Mayer József (2006): Az első, a második és az n-edik iskolai esély. Új Pedagógiai Szemle, 12.

Meijer, C.J.W. (2001): Inclusive Education and Effective Classroom Practices. Europen Agency for Divelopment in Special Needs Education. Middelfart.

Meleg Csilla (szerk.) (1996): Iskola és társadalom I. Szöveggyűjtemény. JPTE TI Pedagógia Tanszék, Pécs.

Meleg Csilla–Vastagh Zoltán (1998): Az iskola mint pszichoszociális környezet. In: Aszmann Anna (szerk.): Az iskola-egészségügy kézikönyv. Anonymus, 546-556.

Meleg Csilla (szerk.) (1999): Iskola és társadalom II. Szöveggyűjtemény. JPTE TI Pedagógia Tanszék, Pécs.

Meleg Csilla (2006): Az iskola időarcai. Dialóg Campus Kiadó, Pécs.

Mesterházi Zsuzsa (1998): A nehezen tanuló gyermekek iskolai nevelése. Bárczi GGyTF. Budapest.

Mesterházi Zsuzsa–Gereben Ferencné (2001): A tanulási nehézségek – a nehezen tanuló gyermek. In: Báthory Zoltán–Falus Iván (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Osiris Kiadó, Budapest.

Mesterházi Zsuzsa (2002): Integrált nevelés a nemzetközi és a hazai oktatásrendszerben. Gyógypedagógiai Szemle, 1.

Mesterházi Zsuzsa (2003): A pedagógiai és a társadalmi integrációt elősegítő szakemberek képzése nemzetközi együttműködéssel. Gyógypedagógiai Szemle, 3.

Meszler Balázs (2009): Integráció a testi nevelésben. PTE TTK TSTI. Diplomadolgozat. Pécs.

Mihály Ildikó (2004): Harminc ország oktatáspolitikai alapelvei. Új Pedagógiai Szemle, 1.

Mills, Charles Gerard (1994): Szegregáció vagy integráció? Gyógypedagógiai Szemle, 22. 3.

Mohácsi Viktória (2002): Hátrányok ellen integrációval. In: Mentor. 12.

Moser, U.–Bless, G. (1994): Elkülönítő és integrált iskolaformák hatása tanulási akadályozott gyermekekre. In: Papp Gabriella (szerk.): Válogatás az integrált nevelés szakirodalmából. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Moser, Urs (1995): A fejlesztő oktatás megítélése tanulásban akadályozott integrált tanulók által. In: Csányi Yvonne (szerk.): Együttnevelés-speciális igényű tanulók az iskolában. Az integrált fejlesztés lehetőségei. Iskolafejlesztési Alapítvány, Budapest.

M. Tamás Márta (2006): Integráció és Inklúzió (Fejlesztő módszerek a közoktatásban). Trefort Kiadó, Budapest.

Nahalka István (1998): A magyar iskolarendszer átalakulása befejeződött. Új Pedagógiai Szemle, 5.

Nahalka István (2008): Az integrált nevelés pedagógiai alapjai. www.om.hu/eszmecsere/Nahalka.htm (letöltés: 2008. 10. 14.)

Nahalka István (2011/A): Esélyegyenlőség az iskolákban: hitek és tévhitek. www.komment.hu (letöltés: 2011.január 25.)

Nahalka István (2011/B): Az iskolai esélyegyenlőtlenségről vallott kisebb és nagyobb tévhiteink. http://tani-tani.info/ (letöltés: 2011. február. 14.)

Nagy Noémi (2008): Integrációs lehetőségek a testnevelés oktatásában. Összehasonlító elemzés magyar és spanyol iskolák között. PTE TTK TSTI. Diplomamunka.

Nádasi Mária (1981): Munkatankönyv a pedagógusképzésben és továbbképzésben. Pedagógusképzés, 1.

Nádori László (2005): Az ép és fogyatékos tanulók iskolai testnevelésének integrációja. Iskolai Testnevelés és Sport, 24.

Németh Szilvia–Szilassy Eszter (2006): "Tegyük akadálymentessé magunkat!" Sajátos nevelési igényű tanulók és az integrált oktatás Magyarországon. Regio, 17. 1.

Oktatási Hivatal (2007): PISA 2006. Összefoglaló jelentés, Budapest.

Palotás Zoltán (2005): Önkormányzati iskola-helyi társadalom. OKI Konferenciák és rendezvények. Gyula.

Papp Gabriella (1994): Válogatás az integrált nevelés szakirodalmából. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Papp Gabriella–Rózsáné Czigány Enikő (1996): Miért jó az integráció? Módszertani Lapok Speciális Pedagógia, 3.

Papp Gabriella (2001): Hol tartunk ma? Információk a tanulásban akadályozott gyermekek integrációjáról. In: Fejlesztő pedagógia, 4-5.

Papp Gabriella (2002): Tanulásban akadályozott gyermekek iskolai integrációja a szakemberek közötti kooperáció tükrében. Magyar Pedagógia, 102. 2.

Papp Gabriella (2004): Tanulásban akadályozott gyermekek a többségi iskolában. Commenius Kiadó Bt, Pécs.

Papp Gabriella (2005): Tanulásban akadályozott gyerekek integrált oktatása. In: Kisgyermekek, nagy problémák. Raabe, Budapest.

Papp Gabriella (2007): A pedagógus megváltozott felelőssége az együttnevelésben. In: Kisgyermekek, nagy problémák. Raabe, Budapest.

Pákozdiné Kenderessy Katalin–Bánhidy Mária (1995): Az enyhén sérült gyermekek nevelése az óvodában. Hajdúböszörmény, OKF.

Párdányi Teodóra (1991): Enyhe értelmi fogyatékos tanulók részleges integrációja az iskolában. Gyógypedagógiai Szemle, 3.

Pedagógiai Lexikon (1997): Keraban, Budapest.

Perlusz Andrea (2001): Az integrált hallássérült gyermekek sikeres iskolai teljesítményét befolyásoló tényezők. Educatio, 2.

Perlusz Andrea (1995): Fogyatékos gyermekek integrált nevelése kísérletek tükrében. ELTE BGGYTF, Budapest.

Petriné Feyér Judit (1998/A): Az oktatás eszközei, tárgyi feltételei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 324-342.

Petriné Feyér Judit (1998/B): A különleges bánásmódot igénylő gyermek. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 435-464.

Prisztóka Gyöngyvér (1998): Testneveléselmélet. Dialóg-Campus Kiadó, Budapest-Pécs.

Réthy Endréné (2000): Integrációs törekvések Európában. Az ép és sérült gyermekek együttnevelésének elmélete és gyakorlata. Szociális Munka, 12. 1. 9-22.

Réthy Endréné (2002): A speciális szükségletű gyerekek nevelése, oktatása Európában: Az integráció és inklúzió elméleti és gyakorlati kérdései. Magyar Pedagógia, 3. 281-300.

Réti Csilla–Csányi Yvonne (1997): Gyakorló pedagógusok és leendő tanítók attitűdjének felmérése az integráció témájában. Gyógypedagógiai Szemle, 26. 2.

Rétsági Erzsébet (2000): A testnevelés tantárgy-pedagógiája. Dialóg Campus Kiadó, Budapest.

Rogers, C. (2007/A): 'Experiencing an 'inclusive' education: Parents and their children with special educational needs (SEN)'. British Journal of Sociology of Education, 28. 1. 55-68., C. (2007/A) 'Experiencing an 'inclusive' education: Parents and their children with special educational needs (SEN)'. British Journal of Sociology of Education, 28. 1. 55-68

Rogers, C. (2007/B): ''Disabling' a family? Emotional dilemmas experienced in becoming a parent of a learning disabled child'. British Journal of Special Education, 34. 3. 136-143.

Sajti Renáta (2010): Társadalmi távolság a fogyatékossággal élők és az épek között – avagy a felnövekvő nemzedék attitűdjének hatása a fogyatékossággal élők jövőbeli megítélésére. PTE Egészségtudományi Kar, Pécs. Szakdolgozat.

Salné Lengyel Mária–Kőpatakiné Mészáros Mária (2001): Fogyatékos gyermekek és tanulók helyzete az ezredfordulón. Új Pedagógiai Szemle. 2001. július-augusztus.

Salné Lengyel Mária–Kőpatakiné Mészáros Mária (2001): Az együttnevelés jelenlegi helyzete. Egy OKI kutatás tapasztalatai. Fejlesztő Pedagógia, 3.

Salné Lengyel Mária–Kőpatakiné Mészáros Mária (2002): Együttnevelés /Ajánlás/. Fejlesztő Pedagógia, 1.

Schatz Péter (1979): Svédországi tapasztalatok. Gyógypedagógiai Szemle, 4.

Scheer, G. (1989): Integration of handicapped children – school without discrimination. Österreichische krankenpflegezeitschrift, 42. 1. 6-8.

Schucan-Kaiser, Ruth és mtsai. (2001): 1010 Spiel- und Übungsformen für Behinderte und Nichtbehinderte (ford. Major Mercedes). 1010 játék és gyakorlat fogyatékkal élőknek.

Schucan-Kaiser, Ruth (2003): 1010 játék és gyakorlat fogyatékkal élőknek. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs.

Schüttler Vera.(1999): Az inkluzív oktatás fenntartása: a speciális oktatást igénylő gyermekek bevonása a többségi iskolákba. OECD tanulmányok magyarul. Budapest.

Semmel, Melvin I.–Gottlieb, Joy–Robinson, Nancy M. (1979): Mainstreaming Perspectives on educating handicapped children in the public school. Review of research in education, 7. 1. 223-279.

Sterczer Dóra (2009): Sportnapok az integráció előrelendítéséért. PTE TTK TSTI. Diplomamunka.

Steinback, Susane–Steinback, William (1985): Integration of students with severe handicaps into regular schools. Reston. The council for exceptional children. Publication sales.

Szabó Kolos (2008): Az integráció megvalósulásának lehetőségei a közoktatásban. PTE TTK, TSTI. Diplomamunka.

Szabó Laura (1997): Normák az osztályban. In: Mészáros A.: Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. Eötvös Kiadó, Budapest, 147-156.

Tihanyiné Hős Ágnes (2007): Befogadó szemlélet kialakítása a tanítóképzés testnevelés tantárgy pedagógiájában. Iskolai testnevelés és sport, január/ 34. 11-13.

Till Bálint (2005): Az integráció megvalósulásának lehetőségei a testnevelésben. PTE TTK TSTI. Szakdolgozat.

Tóvári Ferenc (2004): Az iskolai testnevelés integrációjára való felkészülés első lépései. Sport, Hírlevél, 2. 14.

Tóvári Ferenc (2007): Az integrált testnevelés órák megvalósulásának esélyei. Iskolai testnevelés és sport. 35.

Tóvári Ferenc (2010): Esély a mozgásélményre-esély az együtt cselekvésre. Gondolatok az ép és sérült gyermekek közös testneveléséről. PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola, Pécs.

Torgyik Judit–Karlovitz János (2006): Multikulturális nevelés. Bölcsész Konzorcium, Budapest.

UNESCO (1944): The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education. UNESCO, Paris.

Vargáné Mező Lilla (2004): Sajátos nevelési igényű tanulók együttneveléséről pedagógusoknak, intézményvezetőknek. Új Pedagógiai Szemle. http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=egyuttneveles-Vargane-Pedagogus (letöltés: 2011.03.03.)

Végh József (1990): Az enyhe fokban sérült értelmi fogyatékos gyermekek különnevelésének hatékonysága. Szerk.: Illyés Sándor. KKTT-MKM, Budapest, 231-252.

Woth Klára (2007): Az inklúzió lehetőségei a testnevelésben. Iskolai testnevelés és sport. 34. 17-20.

Zsebe Andrea – Biró Katalin (2002): Együtt nevelni, de hogyan? Fejlesztő Pedagógia, 2-3.

4. Internetes oldalak

www.educatio.hu

www.google.com

www.gyerekesely.hu

www.miez.info.hu

www.mek.oszk.hu

www.oki.hu

www.om.hu

www.oktatas.magyarorszagholnap.hu

www.sport2004/hu

www.sulinova.hu

www.un.org/disabilites

www.veveeqe.hu

www.wesley.hu

www.oecd.org

« Előző fejezet Tartalomjegyzék