TÁMOP pályázat bemutatása

A PTE TTK Sporttudományi és Testnevelési Intézet a PTE Egészségtudományi Kara és a Nyugat-Magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézetével konzorciumban elnyerte a TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0012 „Sport a felsőoktatásban” – „Sporttudományi képzés a Dunántúlon” c. projektet. A kiírt pályázat célja elsősorban a 2012-ben a közoktatásban bevezetésre kerülő „mindennapos testnevelés” szakember hiányának rövid idő alatt történő pótlása.

1. SZAKEMBERKÉPZÉS

Az alábbi törvényi előírások – átmeneti megoldásként – lehetővé teszik, hogy a testnevelő tanárokon kívül mások is bekapcsolódjanak a feladatok megoldásába, a foglalkozások vezetésébe:

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről:

98. § (16) „Ha az iskola megfelelő végzettségű és szakképzettségű pedagógussal nem tudja megszervezni a 27. § (11) bekezdés szerinti mindennapos testnevelést, akkor a testnevelés tantárgy tanítására határozott időre, legfeljebb a 2019/2020. tanév kezdetéig alkalmazható, aki testnevelő-edzői szakképzettséggel vagy felsőfokú végzettséggel és sportoktatói vagy sportedzői szakképesítéssel rendelkezik.”

27. § (13) „A legalább négy évfolyammal működő iskola biztosítja az iskolai sportkör működését. Az iskolai sportkör feladatait - az iskolával kötött megállapodás alapján - az iskolában működő diáksport egyesület is elláthatja. Az iskolai sportköri foglalkozások megszervezéséhez - sportágak és tevékenységi formák szerint létrehozott iskolai csoportonként - hetente legalább kétszer negyvenöt perc biztosítható. A sportköri foglalkozásokat olyan szakedző vagy a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló külön jogszabályban meghatározott képesítéssel rendelkező szakember is vezetheti, aki a felsőoktatási intézmény által szervezett, legalább 120 órás pedagógiai továbbképzésben vett részt.”

A törvényi előírások figyelembe vételével a szakemberképzés területén PTE TTK Sporttudományi és Testnevelési Intézete a pályázat alapján több, ingyenes továbbképzési és átképzési programokat indít a 2014/2015. tanévben.

A projekt további céljai a sporthoz és egészségtudatossághoz kapcsolódó képzési programok fejlesztése mellett, a sporttudományi és hozzá kapcsolódó természet- és társadalomtudományi képzésekhez, tantárgyakhoz kapcsolódó tananyagfejlesztés, tartalomfejlesztés és tartalommenedzsment, valamint a sporttal kapcsolatos ismeretanyag beépítése a meglévő képzésekbe.

Tananyagfejlesztés az alábbi területeken, amelyek elérhetők lesznek honlapunkon keresztül:

 • Kézikönyv a gyógytestnevelés mozgásanyagához
 • Terhelésélettan alapjai
 • Integrációs és adaptációs lehetőségek az iskolai testnevelésben
 • A vázizom működésének neuromechanikai alapjai
 • Mozgásszabályozás
 • Mindennapos testnevelés alternatív lehetőségei
 • Alternatív környezetben űzhető mozgásformák
 • Motorikus képességek fejlesztése
 • Szomatikus nevelés az iskolai környezetben
 • Sportjátékok oktatásának módszertana
 • Egészségtan, iskolai egészségtan
 • Etikett és protokoll a sportban, Sportdiplomácia

2. KÉPZŐK KÉPZÉSE

a.) A sporttudomány trendjei itthon és külföldön

A sporttudomány a nagyon fiatal tudományokhoz tartozik, hiszen igazából csak a XX. század elején kezdődtek azok a vizsgálatok és kutatások, amelyek során összekapcsolták a test, a szervezet működésének ismereteit az emberi teljesítőképesség növekedésének folyamatával, az edzésmunkával. „Köztes” tudományként is értelmezhetjük, hiszen felhasználja a többi tudományág eddigi ismereteit, s arra építve tesz fel sajátos kérdéseket, és dolgoz ki sajátos módszertant is. Nem csupán a természettudományokkal, hanem a társdalomtudományokkal is szoros kapcsolatba hozható, hiszen a sporttevékenység személyiségre gyakorolt hatása, a mozgástanulással összefüggő pszichológiai és neveléstudományi ismeretek, az emberiség fejlődése során kialakult sportágak, stb. számos új kérdést és kutatási területet alakított ki. A kurzus célja, hogy segítséget nyújtson a tudományos kutatás módszereivel készült sporttudományi adatbázisok és közlemények értelmezéséhez, az ismeretek gyakorlatban (oktatásban) történő felhasználásához, alkalmazásához. A képzésben résztvevők megismerkednek a tudományos kutatási eredmények közzétételének hagyományos és legújabb formáival, a sporttevékenységhez kapcsolódó társadalomtudományi kutatási módszerek alapismereteivel, valamint természettudományi kutatási módszerek edzéselméletbe való beépülésével.

b.) Konfliktuskezelés, agresszió kezelése a sport eszközrendszerével

A program keretén belül a résztvevők megtanulják a konfliktusok, a konfliktuskezelési módszerek és stratégiák fajtáit, a konfliktuskezeléshez szükséges szociális kompetenciákat, a konfliktuskezelés közbeni pedagógiai magatartásokat és nevelési stílusokat. Konkrét konfliktusszituiációk közben, szerepjáték formájában alkalmazhatják ezeket, amelyeket ezek után közösen megbeszélnek, elemeznek. A program a konfliktuskezeléshez nyújt gyakorlati és elméleti segítséget – kiemelve a sport szerepét és lehetőségeit, amelyek meghatározóak az agresszió levezetésében is.

c.) Önvédelem a felsőoktatásban dolgozók részére

Az önvédelemhez kapcsolódó ismeretek napjainkban felértékelődtek, hiszen a közelmúlt eseményei, valamint a romló közbiztonság a figyelmet ráirányította ennek fontosságára. Egyetemünkön az utóbbi években többször fordultak elő támadások, melyek az oktatók kiszolgáltatottságának érzését növelték. Az önvédelmi technikák, fellépési és viselkedési módok, a fenyegetettség és a vészhelyzetek felismerésének képessége önbizalmat ad. A továbbképzés alternatívákat ad a leggyakrabban felmerülő önvédelmi helyzetekre, ismerteti a szabadulási és szükség esetén a támadó ártalmatlanná tételéhez szükséges támadó technikákat. Hasznos tanácsokat, elméleti ismereteket vázol fel az oktatóknak.

3. LABORFEJLESZTÉS

A Pécsi Tudományegyetem Sporttudományi és Testnevelési Intézetben három aktívan működő laboratórium (Biomechanika, Terhelésélettan, Mozgáspszichológia labor) található. Ezen pályázat kereteiben célunk az oktató-kutató laborok potenciális korszerűsítése, a tudományos elvárások folyamatosan növekvő minőségének elérése, a nemzetközi tudomány és publikálás feltételeinek kialakítása, biztosítása. A labor a régióban egyedi szereppel bír a terhelésélettani mérések kivitelezésében, annak szakszerű, sportolókon és egészséges vizsgálati személyeken végzett komplex spiroergometriai laborvizsgálatokban. A laboratórium szolgáltató-laboratóriumként is működik, több első osztályú sportklub állapotfelmérésében vett már részt. Az ÖTM és ÖM finanszírozásában a 45 évnél idősebb felnőtt női korosztály egészséggel kapcsolatos fittségének mérését végeztük komplex spiroergometriai vizsgálatokkal és fittségi pályatesztekkel (2007-2010).

4. Nemzetközi kapcsolatok – Workshop

A Sporttudományi és Testnevelési Intézet nagyon fontosnak tartja a nemzetközi kapcsolatok kiépítését és ápolását. Az ERASMUS programban a Természettudományi Karon Intézetünk élen jár a hallgatók fogadásában és küldésében. Oktatóink számos európai egyetemen vendég-előadóként tevékenyen vettek részt tudományos és oktatási feladatok ellátásában egyaránt. Többek között a grazi, gironai, sunderlandi és az Novi Sad-i egyetemekkel van kapcsolatunk, amelyet még szorosabbá kívánunk fűzni közös oktatási és kutatási projektek keretében. A már meglévő szakmai kapcsolatainkra, partneri bázisra számítva, a Sporttudományi és Testnevelési Intézet egy nemzetközi tudományos workshop megrendezését tervezi, a további kapcsolatépítés lehetősége érdekében, amelyen a hazai oktatás és kutatás kiemelkedő szereplői, intézményei vennének részt. A projekt tervezett feladatai között szerepel az oktatás modernizálása, a curriculum-fejleszés és egységesítése által az intézmények közötti átjárhatóság lehetőségének továbbfejlesztése, valamint az LLL (élethosszig tartó tanulás) sportban történő alkalmazása. Célunk továbbá egy aktív párbeszéd indítása, együttműködési megállapodások kötése a sport felsőoktatásban elfoglalt helyzetéről és fejlesztésének lehetőségeiről.

5. Nemzetközi kapcsolatok – konferencia részvétel

Az ERASMUS program az Európai Közösség Egész életen át tartó tanulás keretprogramjának része, melynek fő célja a felsőoktatásban résztvevő hallgatók, oktatók és adminisztratív személyzet nemzetközi mobilitásának támogatása. Külföldi tanulmányutak és szakmai gyakorlatok folytatásához az ERASMUS jelenleg a legnépszerűbb csereprogram. A Természettudományi Karon a Sporttudományi és Testnevelési Intézetnek 10 egyetemmel van együttműködési szerződése, kimagaslóan a legtöbb cserekapcsolatot bonyolítja le a hallgatók között (http://www.tesi.ttk.pte.hu/files/erasmus/statisztika-erasmus-12-13.pdf). Annak érdekében, hogy a cserekapcsolatban hozzánk érkező hallgatók minden segítséget megkapjanak, az elkészült angol nyelvű tantárgyi annotációk és tantárgyi programok mellé szükségesek az idegennyelvű szakirodalmak áttekintése, amelyhez megfelelő nyelvtudás és a külföldi kutatási trendek ismerete is szükséges. Ennek legjobb módja az elektronikus úton történő kapcsolattartás mellett a személyes találkozás, szakmai vitafórumokon való részvétel.

Ahhoz, hogy az Intézet mind az oktatásban, mind a kutatásban be tudjon kapcsolódni a nemzetközi vérkeringésbe, szükséges a hazai és nemzetközi legrangosabb – szakmai körökben legszélesebb körben elfogadott – konferenciákon való részvétel az előadások (poszter-előadások) megtartása mellett tanulmányi céllal. A kapcsolatépítés, hálózatfejlesztés másik lehetősége a vendégoktatói cserekapcsolatok kiépítése; illetve ha a hazai és nemzetközi szervezetek munkájába bekapcsolódva, feladatot vállalva erősítjük szakmai felkészültségünket, naprakész tudásunkat.

A projekttel és a képzésekkel kapcsolatos általános kérdésekkel Dr. Prisztóka Gyöngyvér programvezetőt lehet keresni.

Elérhetőségei:
72/503-600/24512
72/501-519 (tel/fax)
gyongy [k] gamma [p] ttk [p] pte [p] hu