Előszó

A közoktatás jelentős változásokon ment keresztül az utóbbi években, ehhez kapcsolódik a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről megjelenése is, mely többek között rendelkezik a mindennapos testnevelés felmenő rendszerben történő bevezetéséről a közoktatási intézményekben.

Az előírás maradéktalan teljesítése infrastrukturális és személyi feltételek hiánya miatt számos iskola esetében nehézségekbe ütközik. A heti 5 testnevelés órából legfeljebb két óra váltható ki egyéb, az iskola által szervezett a kerettanterv által meghatározott oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással, az iskolai sportkörben történő, illetve sportegyesületben, sportszervezetben való sportolással. A fent említett törvény megvalósításához kiegészítésként készült el a Nemzeti Alaptanterv (továbbiakban NAT), valamint a minisztériumi kerettantervek is, s ezekre épülve - a háromszintű szabályozásnak megfelelően - az iskolák elkészítették helyi tanterveiket. A Testnevelés és Sport műveltségterületen belül a tantervkészítők igazodva az európai tantervi mintákhoz, és a XIX. század kihívásaihoz a műveltségterület tartalmi megújításának igényével számos új mozgásformát, sportágat emeltek be a dokumentumokba, s az akkreditált kerettantervek sem kizárólag a klasszikus sportágakat preferálják. A hagyományos atlétika – torna - sportjáték tartalmi vonal kiegészülni látszik modern, élménypedagógiai lehetőséget nyújtó sportágakkal, mozgásformákkal. Éppen azért, hogy a megváltozott tartalmi követelményeknek, a mindennapos testnevelés kihívásainak a gyakorló, tanulmányaikat több évvel, évtizeddel ezelőtt befejező testnevelő tanárok is képesek legyenek megfelelni, biztosítani kell számukra az újabb ismeretek megszerzésének és a szakmai megújulás lehetőségét.

Az elkészült oktatási segédanyag öt nagy témakört (aerobik, szabadidősport és rekreációs lehetőségek, küzdősportok, prevenció és relaxáció, zenés-táncos mozgásformák), azon belül pedig két - két tematikus egységet ölel fel, melyek elméleti és gyakorlati segítséget kívánnak nyújtani a gyakorló sportszakemberek részére a mindennapos testnevelés bevezetéséből adódó feladatok eredményes ellátásához.

  Címlap